תקנון האתר

 1. האתר מופעל על ידי view4u צילום משפחתי בניהולו של אריק מייזל מס' ע.פ. 307079806
 2. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.
 3. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישה באמצעות האתר ומסכים לפעולת הרכישה.
 4. לבירורים ניתן לפנות בטלפון : 052-6126069
 5. רשאים לרכוש באתר תושבי מדינת ישראל אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא קבלת אישור של חברת האשראי
 7. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה. כמו כן יידרש הרוכש להכניס למערכת את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.
 8. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של view4u ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה.
 9. view4u שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה באותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 10. השירותים והמוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 11. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בבאר שבע סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 12. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 13. המשתמש ו/או המזמין מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

אופן התשלום

 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 2. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.
 3. מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.
 4. מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהווה ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.
 5. התשלום לכל פעילות שהיא ישולם מראש באתר באמצעות מערכת אשראי של paypal. אישור עסקה יתקבל במעמד העסקה. חשבונית מס/קבלה כחוק תשלח בדואר או תימסר ללקוח במפגש עם בעל העסק.

תנאי רכישת השירותים באתר

 1. הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או המזמין לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או המזמין בלבד. המשתמש ו/או המזמין מצהיר ומאשר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.
 2. המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או המזמין לרכוש את המוצרים דרך האתר.
 3. כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.
 4. כל השירותים הנמכרים באתר העסק, מוצעים למשתמשים ו/או למזמינים במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ואו תנאי המבצע הנקובים באותה העת באתר.
 5. מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.
 6. ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש המזמין / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את העסק באופן מידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.
 7. הרשמה לפעילות כלשהי תיכנס לתוקף רק לאחר ביצוע התשלום עבורה וקבלת אישור חוזר על ביצוע העסקה.

קניין רוחני

 1. שם המתחם הינו קניינו הבלעדי של העסק.
 2. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.

מדיניות שינויים וביטולים והחזרים

 1. הלקוח רשאי לשנות את מועד הצילומים אשר נקבע ללא תשלום עד שלושה ימים ממועד הצילומים (72 שעות)
 2. שינה הלקוח מועד צילומים פחות משלושה ימים מראש (72 שעות), ללא סיבה מוצדקת (כגון אשפוז, מחלה, מבצע צבאי או כח עליון אחר) – יפצה הלקוח את העסק בסכום מוסכם מראש של 150 ש״ח.
 3. במידה וצילומים יבוטלו על ידי העסק ולא יקבע עבורם מועד חדש שיהיה נוח למזמין, יוחזר התשלום ששולם על ידי המזמין במלואו.
 4. ביטול צילומים מצד הלקוח במועד:
  1. עד שבוע (7 ימים קלנדריים) מראש – הלקוח יזוכה במלואה הסכום למעט 5% – דמי טיפול של חברת אשראי
  2. עד 3 ימים (72 שעות) – הלקוח יזוכה ב 70% מגובה העסקה.
  3. תקופה פחות מ-3 ימים (72 שעות) – הלקוח יזוכה ב- 50% מגובה העסקה.
 5. בקשה על ביטול מצד הלקוח תגיע במייל בלבד לכתובת info@view4u.co.il
 6. העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן המזמין או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהמזמין.

אחריות

view4u נותנת אחריות מלאה לרמת השירותים ותוצרים סופיים ללקוח.

המידה והלקוח אינו מרוצה מהתוצאות הצילומים יהי הלקוח רשאי לקבוע מועד צילומים חדשים ללא תשלום או לקבל החזר כספי מלא מבית העסק.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש ו/או המזמין באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או למזמין כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.